Vuojoen Kartano

Kartanontie 28
27100 Eurajoki

E-post
 

Vuojoki är en av Finlands vackraste empireherrgårdar och av stort kulturhistoriskt värde. Under knappt två är har den genomgått en omfattande restaurering, som bl.a. innebär att Engels ursprungliga rumsplan och stil har återställts, liksom också färgsättningen på basen av undersökningar av de ursprungliga färgerna. Målsättningen har varit att återställa den av Engel skapade unika och värdiga arkitektoniska helheten. Nu är arbetet utfört, och utrymmena har tagits i bruk för möten, utbildning och kultur.

Iståndsättningen av de utrymmen som fram till november 2003 hade fungerat som kommunens ålderdomshem tog sin början våren 2004. Den ursprungliga yttre herrgårdshelheten hade bevarats ganska väl, men interiörerna hade under 1900-talet genomgått stora förändringar. Huvudbyggnaden hade gjorts om till åldringshem, vilket bl.a. innebar att man hade sänkt taken och byggt lätta avskiljande väggkonstruktioner för små bostadsrum. Dessutom hade man på 1960-talet byggt en förbindelsegång med platt tak mellan huvudbyggnaden och östra flygeln. Alla dessa konstruktioner från 1900-talet revs nu för att göra utrymmena så lämpade som möjligt för sitt nya syfte.

Den på 1960-talet tillbyggda förbindelsegången mellan huvudbyggnaden och östra flygeln revs först, vilket med en gång återställde byggnadernas yttre. I stället byggdes under markytan en passage, som innehåller förråd och sociala och tekniska utrymmen. Ett stort antal mellanväggar. kanaler, nedsänkta tak, senare inlagda golv samt ålderdomshemmets hiss och köksavdelning avlägsnades. De ursprungliga färgskikten togs fram av färgforskaren Jaana Finnberg. Då det är fråga om ett viktigt kulturhistoriskt objekt har självfallet alla fynd som gjorts under de olika arbetsskedena noggrant katalogiserats och fotograferats.

Huvudplanerare har varit arkitektbyrå Schulman från Helsingfors, och arkitekter Sari Schulman och Simo Freese. För områdesplaneringen har svarat Ympäristötoimisto Oy. Huvudentreprenör var Maalausliike Veljet Mäkilä Oy från Euraåminne. El-entreprenaden sköttes av Rauman Sähköpalvelu Oy, VVS-entreprenaden av LVT-putki Oy, ventilationsentreprenaden av Lännen Ilmatekniikka Oy och automatikentreprenaden av Trentec Oy.

Restaureringen av Vuojoki Herrgård blev möjlig genom att kommunfullmäktige 1999 beslät ingå en överenskommelse mellan Euraåminne kommun och Posiva Oy, varigenom kommunen hyrde ut Vuojoki gård till Posiva Oy som kontor och för forskning, utbildning och kultur. Finansieringen sköttes utom av Euraåminne kommun och Posiva Oy av Länsstyrelsen i Västra Finlands län och genom stöd av Europeiska unionen.

Den första fasen avslutades i slutet av år 2005. I november samma år inleddes verksamheten.

Den västra flygelns restaurering skedde som ett eget projekt våren 2007. Flygeln innehåller utrymmen för Gästhus Wuojoki. Arbetena bestod i huvudsak av ytarbeten, den dittillsvarande rumsindelningen bibehölls, frånsett att salen delades till två gästrum med WC/dusch.

Det av C.L. Engel planerade växthuset, orangeriet, användes på 1800-talet för att i dåtidens anda odla exotiska frukter och växter. Orangeriet är en sällsynt och värdefull detalj inom herrgårdsarkitekturen i Finland. Det har nu ställts i ordning med hjälp av medel från EU, Euraåminne kommun och Posiva Oy. Arkitekter var arkitektbyrå Timo Tuomola kb och huvudentreprenör Veljekset Mäkilä Oy. Orangeriet innehåller nu bl.a. sammanträdes- och utbildningsutrymmen samt bastu. Fasaden följer Engels ritning och formgivning, men glaskonstruktionen har utförts med modern teknik. Vissa konstruktioner från ålderdomshemstiden har behållits. Arbetet blev färdigt i slutet av 2007.