Vuojoen Kartano

Kartanontie 28
27100 Eurajoki

Mail
 

Vuojoki Mansion
Kartanontie 28
27100 Eurajoki

vuojoki@vuojoki.fi
www.vuojoki.fi

Restaurant & Guesthouse

Reservations and enquiries: tel 010 229 5210 Hovi Sales
sales@hovisales.fi

GUIDED TOURS & EXHIBITIONS

Vuojoki foundation: tel. 044-2986670 (mon-fri 9-16) or vuojoki@vuojoki.fi